Så här ska hälso- och sjukvården organiseras framöver. Illustration: VLL
Så här ska hälso- och sjukvården organiseras framöver. Illustration: VLL

Nu är organisationen av sjukvården klar

Sjukvårdens organisation ska anpassas efter de stora patientflödena och underlätta samverkan mellan sjukhusvården och primärvården. Nu är den nya organisationen klar. Bland annat delas vården in i sex olika områden, skriver Västerbottens-Kuriren.

VK har tidigare berättat om de planer som funnits kring hur sjukvården ska organiseras efter att den nya hälso- och sjukvårdsförvaltningen skapas i Region Västerbotten. Primärvård, tandvård och sjukhusvård ska samlas i en gemensam förvaltning.

Den nya förvaltningen organiseras i tre geografiska närsjukvårdsområden, två länssjukvårdsområden samt ett område för tandvården.

– Den bärande tanken har varit att anpassa organisationen efter hur våra patientflöden ser ut och att underlätta patientens väg genom vården. Den nya organisationen ska stärka samverkan mellan sjukhusvården och primärvården, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa till VK.

Tanken är att vården ska bli mer patientnära. Enligt Brita Winsa ska vården rustas för att möta de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför när det gäller ekonomin, kompetensförsörjning samt medicinsk- och demografisk utveckling med ökade vårdbehov hos stora patientgrupper.

Varje område kommer att ledas av områdeschefer som är direkt underställda hälso- och sjukvårdsdirektören. Tandvårdens organisation ska dock bibehållas och bilda ett område inom den nya förvaltningen.

De tre geografiska närsjukvårdsområdena indelas i områdena, södra Lappland, Skellefteå och Umeå. Här ska verksamheter samlas som ger vård till stora patientgrupper, som ofta har behov av insatser från flera vårdgivare.

Det omfattar bland annat primärvård, akut omhändertagande, medicin, geriatrik, rehabilitering och vuxenpsykiatri. Inom Närsjukvård Umeå tillkommer också ett antal verksamheter som har länsövergripande uppdrag, även om de organisatoriskt är inordnade i ett av närsjukvårdsområdena.

Den vård som behövs mer sällan koncentreras i två länssjukvårdsområden. Länsklinikerna behålls och delas in i två länssjukvårdsområdena.

Länssjukvårdsområde 1 indelas bland annat efter de erfarenheter och processer som utvecklats inom standardiserade vårdförlopp och Regionalt Cancercentrum, kring stora patientgruppers väg genom cancervården. Länssjukvårdsområde 2 samlar länskliniker med övervägande kirurgiska verksamheter.

Fyra förvaltningsövergripande verksamheter lyfts också över till den nya förvaltningen och en central förvaltningsstab bildas.

Förhandlingarna kring den nya organisationen har pågått sedan i november. Nu har en tillfällig ledningsgrupp för hälso- och sjukvårdsförvaltningen utsetts att leda organisationen tills den formella ledningen är på plats.

Områdeschefer och stabschef ska rekryteras i enlighet med landstingets chefsförsörjningsprocess.

– Det är svårt att säga exakt hur lång tid det kommer att ta innan vi är i gång fullt ut med det nya. Men det är viktigt att processen blir korrekt, bra och effektiv så att organisationen kommer på plats snarast möjligt. Till dess bedrivs verksamheten på samma sätt som i dag, säger Brita Winsa.

Monica G Engström/Västerbottens-Kuriren

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut