Boliden vann mot Arica Victims som måste betala 36 miljoner kronor – tingsrättens chef: ”Bolidens kostnader inte oskäliga”

Boliden frias från ansvar i striden med de 796 chilenare som via kommanditbolaget Arica Victims stämt gruvbolaget för följderna av att 20 000 ton våtverksslam exporterades till den chilenska staden 1984 och 1985. Nu måste Arica Victims betala 36 miljoner kronor för Bolidens rättegångskostnader. Att Boliden agerat vårdslöst i ett sammanhang – slamhögen täckets inte över av Promel – räcker inte för att fällas till ansvar, förklarar tingsrättens chef Christel Lundmark (bilden).

Det är den mest omfattande rättsliga prövning som hittills genomförts vid Skellefteå tingsrätt, där domstolen alltså nu på torsdagen meddelade sitt beslut

Efter flera år av förarbeten lämnade kommanditbolaget Arica Victims, via deras ombud Johan Öberg, Göran Starkebo och Jonas Ebbesson, in en stämningsanökan i september 2013 mot gruvbolaget Boliden.

Promels kapacitet. Anläggningen i Arica har diskuterats under 20 förhandlingsdagar.
Promels kapacitet. Anläggningen i Arica har diskuterats under 20 förhandlingsdagar. Foto: Arkivbild

Arica Victims menade att Boliden agerat vårdslöst när bolaget skeppade iväg 20 000 ton våtverksslam till kuststaden Arica, slam som skulle upparbetas av företag Promel.

Men stora delar av våtverksslammet bearbetades aldrig, och flera rättsliga processer har redan hållits i Chile om de allvarliga följder som detta har fått för människor i området.

Förutom att Arica Victims hävdat att Boliden agerat vårdslöst så har man i rättsprocessen försökt visa ett samband mellan våtverksslammet och förhöjda värden av bland annat arsenik hos de 796 chilenarna.

Boliden har under hela processen och under den 21 dagar långa förhandlingen i Skellefteå, som avslutades i början av december i fjol, hävdat att man inte kan hållas som ansvariga för följderna av exporten av våtverksslammet.

Tvärtom, har Boliden hävdat via sina juridiska ombud Robin Oldenstam, Christopher Monell och Marcus Berglie, att gruvbolaget gjorde ”allt och lite till” för att i förväg och under den inledande processen försäkra sig om att Promel hade både kunskap och kapacitet att upparbeta våtverksslammet. Bolidens jurister har också beskrivit hur andra orsaker än våtverksslammet påverkat de 796 chilenarnas förhöjda värden av bland annat arsenik.

Sommaren 2014 möttes parterna för första gången i en förberedande förhandling på plats i Skellefteå. Därefter har ett flertal möten och sammanträden hållits, både i Skellefteå och genom att parterna varit uppkopplade via videolänk.

Förhandlingen startade den 17 oktober och onsdag den 6 och torsdag den 7 december höll parterna sina heldagslånga pläderingar.

Handslag, sedan lång väntan. Arica Victims och gruvbolaget Bolidens ombud torsdagen den 8 december efter 21 förhandlingsdagar.
Handslag, sedan lång väntan. Arica Victims och gruvbolaget Bolidens ombud torsdagen den 8 december efter 21 förhandlingsdagar. Foto: Hans Berggren

Tre månader senare har alltså i dag de tre domarna – lagman Christel Lundmark, Skellefteå tingsrätt, samt hovrättsrådet Lars Lindblad och före detta hovrättslagmannen Staffan Levén – meddelat domstolens beslut.

I ett pressmeddelande påpekas följande:

Tingsrätten har lämnat Arica Victims skadeståndstalan mot Boliden Mineral AB utan bifall. Målet gäller 796 chilenska privatpersoners krav på sammanlagt drygt 100 miljoner kr mot Boliden för att de ansett sig skadade av arsenikhaltigt våtverksslam som Boliden överlåtit och transporterat till ett chilenskt bolag i Arica i Chile. Arica Victims har övertagit kraven från privatpersonerna. Arica Victims ska betala Bolidens rättegångskostnad på sammanlagt omkring 36 miljoner kr.”

Och vidare:

”I målet har Arica Victims framhållit att det är vanligt med allvarliga sjukdomar bland invånarna i Arica. Tingsrätten har dock inte haft att ta ställning till om våtverksslammet orsakat sjukdomar bland privatpersonerna, utan de skador som Arica Victims kräver ersättning för utgörs av den halt arsenik som privatpersonerna haft i ett urinprov. Arica Victims har hävdat att arsenik i urinen över en viss nivå är en skada som leder till allvarliga hälsoeffekter och oro. Tingsrätten har tillämpat chilensk rätt och kommit fram till att arsenik i ett urinprov kan utgöra en skada, men ansett att halten arsenik då måste vara väsentligt högre än den Arica Victims påstått. Därför kan endast ett mindre antal privatpersoner anses ha varit skadade.”

Sista dagen. Robin Oldenstam lämnar tingsrätten 7 december. Kommunikationsdirektören Klas Nilsson i bakgrunden.
Sista dagen. Robin Oldenstam lämnar tingsrätten 7 december. Kommunikationsdirektören Klas Nilsson i bakgrunden. Foto: Arkivbild

Skellefteå tingsrätt skriver vidare i sin dom:

”Arica Victims har påstått att Boliden varit vårdslöst på olika sätt. Tingsrätten har konstaterat att Boliden har följt de bestämmelser som i mitten av 1980-talet gällde för överlåtelsen. I ett avseende anser emellertid tingsrätten att Boliden brustit. Det gäller att bolagets representanter vid besök hos det chilenska bolaget i samband med transporterna av våtverksslammet inte vidtog några åtgärder med anledning av att det chilenska bolaget la upp slammet i en hög som inte täcktes över.”

Pressmeddelandet avslutas:

”Beträffande en del av kraven har Arica Victims inte bevisat att våtverksslammet har bidragit till arsenikhalten i privatpersonernas urin. För dessa områden har det alltså inte funnits något samband mellan våtverksslammet och påstådda skador. Beträffande övriga privatpersoner har ett sådant orsakssamband funnits. Tingsrätten har dock ansett att detta inte varit möjligt att förutse för Boliden, eftersom de områden där dessa personer bott inte var bebyggda vid överlåtelsen utan var ökenområden. Sammantaget leder tingsrättens bedömningar till att Arica Victims talan ska lämnas utan bifall.”

Vindtunneltestet i en industrilokal i Luleå. ”När data från undersökningar 2004 jämförts med modellens beräkningar stämmer dessa överens och visar att metoden är vederhäftig”, menade Robin Oldenstam under förhandlingen.
Vindtunneltestet i en industrilokal i Luleå. ”När data från undersökningar 2004 jämförts med modellens beräkningar stämmer dessa överens och visar att metoden är vederhäftig”, menade Robin Oldenstam under förhandlingen. Foto: Från utredningsmaterialet

Uppdatering klockan 13.30:

Tillsammans med Lars Lindblad och Staffan Levén är det alltså chefen vid Skellefteå tingsrätt, lagman Christel Lundmark, som dömt i målet.

Hon säger till norran.se:

– Efter att stämningsansökan lämnades in år 2013 så har det ju varit en lång förberedelsetid, som pågått under flera år. Till detta ska då läggas huvudförhandlingen som pågick under tre månader. Det visar att det är ett mycket omfattande material.

Boliden: ”Domen bekräftar vår syn och roll”

Hon berättar att tingsrätten har dömt i målet efter chilensk rätt – om detta rådde också en strid mellan parterna – men att den så kallade processuella ordningen följt den svenska rättsordningen, vilket innebär bland annat att det är på det material som presenterats av parterna under förhandlingen som rätten ska göra sin bedömning på.

Rättegången avslutades den 7 december, beslutet meddelas nu tre månader senare. När bestämde ni er att döma till Bolidens fördel?

– Det är ingenting jag vill gå in på, men vi som dömt i detta mål har träffats flera gånger under den här tiden för fortsatta överläggningar. Så sent som den här veckan möttes vi för den slutliga överläggningen, svarar Christel Lundmark.

Trots att Aricas yrkanden om att gruvbolaget skulle ha agerat vårdslöst inte hörsammades av tingsrätten, så väljer de tre domarna ändå att påpeka i den 300 sidor långa domen att Boliden vid ett tillfälle agerat vårdslöst.

Efter domen: Besvikelsen stor hos Arica Victims

Det gäller, som tidigare påpekats, att bolagets representanter vid besök hos det chilenska bolaget i samband med transporterna av våtverksslammet inte vidtog några åtgärder med anledning av att det chilenska bolaget la upp slammet i en hög som inte täcktes över.

Varför räckte inte detta för att Boliden totalt sett skulle ha agerat vårdslöst?

– Det du nämner är ett av många moment, kommanditbolaget har ju lagt Boliden till last för många vårdslöshetsmoment. Men det är endast i detta moment som vi har kommit fram till att Boliden ska ha agerat vårdslöst, svarar Christel Lundmark.

Fick avslag om flygfoton. Arica Victims ombud Göran Starkebo, Jonas Ebbesson och Johan Öberg fick inte använda bilderna som bevisning under förhandlingen i höstas.
Fick avslag om flygfoton. Arica Victims ombud Göran Starkebo, Jonas Ebbesson och Johan Öberg fick inte använda bilderna som bevisning under förhandlingen i höstas. Foto: Hans Berggren

Av domen framgår det också att – utifrån ett yrkande från Bolidens sida – att händelserna inte faller under lagen om preskription, alltså att det skulle vara för sent för att ta upp ärendet till rättslig prövning.

Norran har tidigare avslöjat att det uppstod en verbal strid mellan parterna om rättegångskostnaderna där Boliden anklagade kommanditbolaget för att vara ett luftslott som bara skapats för detta rättegång – samtidigt som Aricas ombud menade att Bolidens anspråk på 36 miljoner kronor var orimligt höga (Aricas rättegångskostnader var på 26 miljoner kronor).

Hur ser domstolen på denna strid?

– Rätten har prövat båda parternas anspråk på rättegångskostnaderna, Arica ska nu betala 36 miljoner kronor till Boliden. Vi har gjort bedömningen att Bolidens kostnader inte varit oskäliga, svarar Christel Lundmark.

Ska domen överklagas måste det göras inom tre veckor. Blir det en rättslig fortsättning kommer den att hållas vid hovrätten i Umeå.

Arica-ombudens budskap i rätten: ”Skeppade iväg våtverksslammet på ett illegalt sätt”
Arica-advokaternas svar till gruvbolaget om angreppet: ”Det är otillbörligt och fyra år för sent”
Kraftiga attacken mot gruvjätten: ”Arica ett veritabelt helvete på jorden – ni tar inte ansvar”
Bolidens tuffa ord vid slutpläderingen: ”Det är sanslöst och helt utan substans”
Bolidens angrepp mot Arica Victims: ”Skapats enbart för att kringgå lagen”
Giftskandalen i Chile – Boliden gav svar: ”Ingenting av detta skedde i lönndom”
Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut