Foto: FREDRIK PERSSON

Insändare: Ingen nollvision på kommunens vägar

Det som avses med nollvisionen är att minimera antalet livshotande olyckor vid våra vägar. Åtskilliga stenar är borttagna från diken och räcken är byggda på utsatta ställen för att undvika avkörningar. Det borde också gälla kommunens vägar.

Vägen mot Söderbodan passerar direkt utmed Östanbäcken. Det har förekommit vägras där delar av vägkroppen glidit ner i ån, vägen går alltså mycket nära ån. Denna del av vägen saknar helt räcke. Ett hjul som kommer lite utanför vägbanan eller halka kan få ödesdigra följder. Hamnar man med bilen i vattnet är det fara för liv.

Detta har påtalats för kommunen men inget verkar hända. Med måttliga insatser kan vägens säkerhet höjas. Ska det behövas en incident innan någon agerar?

Observant

Svar direkt

Trafikverkets nollvision gäller för de statliga (allmänna) vägarna och kräver en hel del ekonomiska resurser. Mestadels gör Trafikverket sina insatser på det högtrafikerade vägnätet.

Att trafiksäkerhetsmässigt höja de enskilda vägarnas standard så pass mycket är inte ekonomiskt försvarbart eftersom det är relativt låga trafikmängder som trafikerar dessa vägar. Enskilda vägar har heller inte samma standard på exempelvis vägmärken och räcken som en allmän väg. De enskilda vägarna sköts till en nivå som kan anses rimlig och Trafikverket ger bidrag upp till 60 procent av den nivån.

Fordonsförarens ansvar att framföra sitt fordon säkert gäller på så väl enskilda som allmänna vägar.

Mikael Lindholm, tf chef Gator och parker, Skellefteå kommun

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut