Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Insändare: Hastighetssänkningen på E4:an – ”Nu måste Trafikverket redovisa fakta”

Trafikverket har aviserat om att sänka hastigheten på delar av E4:an mellan Umeå och Skellefteå, från 90 till 80 kilometer i timmen på en sträcka av cirka sju mil. Hastighetsbegränsningen kommer att tillämpas under flera år, ända fram till att de berörda vägsträckorna är ombyggda till 2+1-väg. Några som helst beslut om dessa ombyggnationer finns inte i dagsläget.

Hastigheten har under mer än 40 år varit 90 kilometer i timmen och olycksstatistiken har inte varit alarmerande hög, trots ökad trafikmängd. Det måste finnas mycket starka skäl till en sänkning av hastigheten. Nu måste Trafikverket redovisa fakta.

Finns det någon konsekvensanalys?

Hur ser olycksstatistiken ut för de senaste fem åren?

Hur kommer den sänkta hastigheten att påverka våra industrier, bussbolag, transportföretag, post med mera?

Har trafikverket varit i kontakt med de företag som trafikerar den berörda sträckan och fått deras synpunkter?

En sänkt hastighet kommer att få mycket negativa konsekvenser för den enda nu fungerande trafikleden mellan norra och södra delarna av landet, som även berört trafiken från våra grannländer i norr. Norrbotniabanan kommer till en del att avlasta trafiken från E4:an, men den är många år bort. Detta innebär att E4:an är den trafikled som under många år kommer att vara den viktigaste transportleden genom länet.

Huvudorsaken till den uppkomna situationen är att Västerbotten har satts på undantag då det gäller ombyggnader av vägar. Ansvaret för det ligger på vår riksdag och regering som inte vill anslå medel till vägar i norr. Anmärkningsvärt är att Västerbotten och Norrbotten inte har någon ledamot i trafikutskottet, trots att man har de sämsta vägarna i landet.

Nu är det upp till våra länspolitiker att visa handlingskraft för att stoppa förslaget om sänkt hastighet och driva frågan om en snar ombyggnad av E4:an genom länet.

Medborgare

Svar direkt

Trafikverket anpassar hastigheten i hela landet efter vägarnas standard för att minska risken för allvarliga olyckor och dödsfall i trafiken. Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur svåra följder en trafikolycka får. Om du kolliderar i 80 i stället för 90 kilometer i timmen minskar risken att omkomma med 40 procent. Denna risk utgår vi ifrån när vi sänker hastigheten, inte antalet olyckor som har skett på sträckorna. Vi vill ha snabba och effektiva transporter, men vi får inte tumma på säkerheten.

Restiden påverkas endast marginellt av en hastighetssänkning. Om du kör i 80 istället för 90 kilometer i timmen förlorar du maximalt 50 sekunder per mil. I rusningstid, då mycket av arbetspendlingen sker, är tidsförlusten betydligt lägre än så. Den tunga trafiken från industrier påverkas inte nämnvärt av hastighetssänkning, eftersom det redan finns en hastighetsgräns på maximalt 80 kilometer i timmen för tung lastbil med släp.

Just nu pågår en remissomgång av förslaget, där olika aktörer i samhället har möjlighet att yttra sig.

Sänkta hastigheter är en effektiv och tillfällig åtgärd för att minska olycksrisken tills vi har möjlighet att bygga mitträcken där de behövs. Trafikverket har inte medel att bygga om alla vägar på en gång, och vi behöver agera nu för att inte fler ska skadas allvarligt eller dö i trafiken.

Angelica Qarlsin, strategisk planerare, Trafikverket

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut