Det borde vara förbjudet att köra sönder kulturvärden i skogen.
Det borde vara förbjudet att köra sönder kulturvärden i skogen. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Vi måste sluta skövla vårt kulturlandskap

Debatt. Skogslandskapet utgör mer än hälften av Sveriges landyta. Här finns spår av gravar, fångstgropar, äldre skogsbrukslämningar, kolbottnar, kvarlämningar och husgrunder vid gamla torparställen

Vid en skogspromenad kan det hända att man stöter på spår som skvallrar om tidigare mänsklig aktivitet.

Skogslandskapet utgör mer än hälften av Sveriges landyta. Här finns spår av gravar, fångstgropar, äldre skogsbrukslämningar, kolbottnar, kvarlämningar och husgrunder vid gamla torparställen.

Den sammanlagda ytan av kända forn- och kulturlämningar i skogen är drygt 500 000 hektar. Men minst hälften av alla lämningar bedöms vara okända.

Inte nog med det. Närmare 80 procent av skogsytan är ännu inte inventerad på kulturvärden. Det innebär att många kulturspår försvinner innan de ens har blivit upptäckta.

På ett kalhygge är berättelserna om vår historia tystade. Spåren av våra färdvägar omöjliga att läsa.

En uppföljning av Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen visar att 35 procent av de kända forn- och kulturlämningarna skadats vid skogsavverkning.

Mer än var tredje känd forn- och kulturlämning har alltså skadats i samband med det skogsbruk som vi kallar hållbart.

Antalet kulturspår minskar till följd av ett alltmer intensivt skogsbruk. Kalhyggesavverkning ökar risken för skador på fornlämningar och skogar med höga naturvärden blir mer och mer sällsynta.

En viktig åtgärd för att bevara skogens värden för biologisk mångfald, kulturmiljövård och friluftsliv är att avsätta områden där skogsbruk inte ska bedrivas. Samtidigt måste vi se till att skogsbruket tar hänsyn till forn- och kulturlämningar.

Därför vill Miljöpartiet öka andelen natur- och kulturreservat, och ställa om till ett hållbart skogsbruk. Vi vill även att den pågående förstörelsen av skogslandskapets kulturvärden ska få kännbara konsekvenser genom skärpt lagstiftning.

I dag kräver skogsvårdslagen att tjänstepersoner skriver ett föreläggande inför varje specifikt fall. Varje år kommer det in cirka 200 000 avverkningsanmälningar till Skogsstyrelsen. Av dessa är det endast fem procent som besöks i fält.

I stället för förelägganden inför varje enskilt fall borde lagen uppdateras så att det blir förbjudet att köra sönder kulturvärden i skogen, punkt slut. Sker det ändå är det rimligt att det ger ekonomiska påföljder, vilket inte är fallet i dag. Det skulle leda till en större försiktighet och förhoppningsvis färre sönderkörda kulturminnen.

På ett kalhygge är berättelserna om vår historia tystade. Spåren av våra färdvägar omöjliga att läsa.

Det är dags för en uppdaterad skogsvårdslag som tar hänsyn även till kulturarvet i vårt land.

Rebecka Le Moine (MP) riksdagsledamot Östergötlands län och talesperson för biologisk mångfald.

Anna Sibinska (MP) riksdagsledamot Göteborgs kommun och kulturpolitisk talesperson

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut