Foto: Fredrik Sandberg/TT

Vi avverkar hela den tillgängliga tillväxten

Replik. Sverige har fördubblat skogsavverkningen de senaste 100 åren. Ur ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv har det varit framgångsrikt. Ur ett långsiktigt ekologiskt en katastrof. För det har inneburit att vi har huggit bort natur och skogsekosystem, och ersatt dem med täta granplantage.

Replik på Jessica Polfjärds (M), Europaparlamentariker, debattartikel ”Sverige ska bestämma över svenska skogar”, publicerad i Norran och på norran.se måndagen den 9 september 2019.

Jessica Polfjärd, Europaparlamentariker för Moderaterna, skriver i Norran (9/9 2019) att Sverige har fördubblat skogsavverkningen de senaste 100 åren. Samtidigt som virkesförrådet ökat med över 90 procent sedan 1900-talets början.

Ur ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv har det varit framgångsrikt. Ur ett långsiktigt ekologiskt en katastrof.

För det har inneburit att vi har huggit bort natur och skogsekosystem, och ersatt dem med täta granplantage.

Att det är ett stort problem visar sig bland annat i det nationella miljömålet ”Levande skogar”.

Det målet när vi inte eftersom vi ”fortfarande avverkar skogar med höga naturvärden och det finns brister i miljöhänsyn vid avverkning.”

Varje år avverkas 2 000 kända nyckelbiotoper, men mörkertalet är stort. Fler än 1 800 rödlistade arter är knutna till skog. Det största hotet mot dessa är helt enkelt att deras habitat försvinner och ersätts av en industri bestående av trädmonokulturer.

Och trots att vi har gödslat, tagit in främmande arter, planterat tätt och avverkat hysteriskt så befinner vi oss nu i en ny situation: en återvändsgränd. Vi avverkar nämligen hela den tillgängliga tillväxten, något som inte hänt sedan 1971. Det visar en studie av Tomas Lundmark från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Så när Moderaterna skriver att de vill öka skogsproduktionen så är det inte förenligt med hur verkligheten ser ut.

Att de dessutom vill göra det för klimatets skull vittnar om stor okunskap, en okunskap om kalavverkningarnas klimatpåverkan.

Om vi kunde låta bli att avverka skog under ett år så skulle det efter tio år ha bundits in 128 miljoner ton koldioxid i dessa skogar. Koldioxid som annars hade hamnat i atmosfären. Det är dubbelt så mycket som övriga Sveriges totala koldioxidutsläpp och 13 gånger så mycket som flyget släpper ut.

I en tid av klimatkris kan vi inte trösta oss med att den nya skogen i bästa fall har kompenserat detta om 30–100 år. Vi har helt enkelt inte den tiden och lyxen.

Det är onödigt missvisande att Moderaterna sprider en bild av att Miljöpartiet är emot svenskt självbestämmande över skogen. Särskilt när det faktiskt finns så många andra skiljelinjer i skogspolitiken. Att Sverige ska bestämma över svensk skog råder det enighet om i Sveriges riksdag. För Miljöpartiet är det en viktig princip att beslut ska tas så nära de berörda som möjligt.

Vi lever i en tid av klimatkris och massutrotning. Skogen har en nyckelroll för båda dessa, både nationellt och globalt. Att då vilja öka avverkningstakten innebär bara att vi snabbare sågar av grenen som vi sitter på, och lämnar efter oss en sämre värld för våra barn och barnbarn.

Vi i Miljöpartiet vill gå en annan väg där vi gynnar människan framför bolagen, framtiden framför kvartalsrapporten och biologisk mångfald framför biologisk enfald.

Rebecka Le Moine (MP), riksdagsledamot från Östergötlands län

Sverige ska bestämma över svenska skogar
Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut