Foto: Fredrik Sandberg/TT

Så kan bostäder bidra till att Sverige når klimatmålet

Debatt. Bostadssektorn behöver minska sin energitillförsel med 50 procent till 2045 för att Sverige ska nå klimatmålet. Det motsvarar 410 000 megawattimmar bara i Västerbotten. Nu måste Boverket och Energimyndigheten inse att det krävs krafttag för att minska energiåtgången i bostadsbeståndet, skriver Mats Björs, vd för Swedisol.

Energianvändningen i sektorn bostäder och service står för nära 40 procent av Sveriges totala energianvändning.

Under de tolv senaste åren har denna energianvändning i stort sett legat stilla, med mindre väderförklarande variationer åren emellan.

Sveriges energieffektiviseringsmål innebär i praktiken en absolut minskning i energianvändningen med 20 procent.

Energianvändningen i Sveriges flerbostadshus var i snitt 13,5 megawattimmar per lägenhet under 2017. Det motsvarar 820 000 megawattimmar för Västerbottens bestånd av flerbostadshus.

Enligt Swedisols senaste energieffektiviseringsindex minskar nu denna energianvändning i en takt som möjliggör för sektorn att nå sin beskärda del av energieffektiviseringsmålet.

Det är bra, men samtidigt tyder nu mycket på att detta mål inte är tillräckligt ambitiöst satt för att klara klimatomställningen till 2045. Vår bedömning är att sektorn bostäder och service måste minska den absoluta energianvändningen med 50 procent tills dess. I Västerbottens bostäder motsvarar det cirka 410 000 megawattimmar.

Indexet visar på stora skillnader i energianvändning mellan länen, som inte bara kan förklaras av väderförhållanden. Bostädernas energianvändning i Västernorrland är exempelvis lägre än i Kronoberg och Blekinge. Med andra ord kan mycket åstadkommas genom lokala fastighetsägares drivkrafter och ambitioner.

Just nu arbetar Energimyndigheten och Boverket med en renoveringsstrategi i syfte att minska energianvändningen i byggnader.

Men för att den ska kunna ha maximal effekt måste Boverket och Energimyndigheten inse att det krävs krafttag för att minska energiåtgången i bostadssektorn i den omfattning som klimatet kräver. Bland annat bör den innehålla en skärpning av Boverkets byggregler och nya styrmedel.

Nu behöver kommuner och fastighetsägare gå i spetsen för energieffektiva byggnader. Dels genom att satsa på energieffektiviserande renoveringar, dels genom att trycka på berörda myndigheter för en skarp renoveringsstrategi som innehåller de rätta verktygen för att öka energieffektiviseringstakten.

Mats Björs, vd, Swedisol

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut