EU står inför många utmaningar.
EU står inför många utmaningar. Foto: FREDRIK PERSSON / TT

EU står inför stora utmaningar

Debatt. Det är av yttersta vikt att våra svenska parlamentariker prioriterar att slå vakt om EU:s fyra friheter, de som utgör grunden för hela Europasamarbetet.

Lite i skuggan av andra nyheter har de viktiga besluten om fördelningen av utskottsplatser i Europaparlamentet ägt rum.

Viktiga eftersom det har stor betydelse för inom vilka områden våra svenska Europaparlamentariker kommer att ha möjlighet att påverka de kommande fem åren.

Resultatet blev ömsom vin, ömsom vatten. Det finns svensk representation i alla utskott utom fem, inklusive en ordförandepost i utskottet för utveckling och bistånd. Resultatet får därför sägas vara ganska gott. Dessvärre saknar vi ordinarie ledamöter i de tyngre utskotten jordbruk, budget och budgetkontroll, men har fem ordinarie i miljöutskottet och fyra i jämställdhetsutskottet.

EU står inför stora utmaningar med Brexit

Utifrån ett näringslivsperspektiv är det positivt att vi har svenska parlamentariker i de viktiga utskotten för handel, inre marknad, industri och arbetsmarknad. Många frågor som kommer att behandlas där blir avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft.

Den inre marknaden är kärnan i EU-samarbetet. Det behövs en ny strategi för hur den ska fördjupas och stärkas. Digitaliseringen måste vägas in bättre. På handelssidan bör EU ta på sig den globala ledartröjan och verka för färre handelshinder och fler frihandelsavtal. Regelverken för näringslivet bör bli enklare, bättre och mer transparenta.

En annan viktig fråga är att slå vakt om att den sociala pelaren inte tillåts slå sönder den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Fem svenska ledamöter och en ersättare kommer under mandatperioden att jobba med frågor som rör miljö och hälsa. De bör ha med sig ett näringslivsperspektiv i sitt arbete. Internationell samverkan med globala lösningar och en ambitiös EU-politik krävs i klimatfrågan. EU varken kan eller ska agera ensamt utan bör söka samverkan för att möta klimatutmaningen.

EU står inför stora utmaningar med Brexit, ökad protektionism och geopolitisk oro i vårt närområde. Från näringslivets sida kommer vi att noga bevaka, och om önskat även ge stöd till våra svenska parlamentariker. Mycket har gjorts och ännu mer både kan och måste göras.

Det är av yttersta vikt att våra svenska parlamentariker prioriterar att slå vakt om EU:s fyra friheter, de som utgör grunden för hela Europasamarbetet. De måste fokusera på att värna fred och välstånd, genom en politik för ökad handel och ekonomisk tillväxt och ta bort de hinder som försvårar samarbete och den inre marknadens funktioner.

Då kan EU:s medlemsstater vara konkurrenskraftiga även globalt. Det är så vi får ett tryggt och framgångsrikt Europa.

Anders Edholm, chef för Svenskt näringslivs Brysselkontor

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut