Foto: Linn Cathrin Olsen/NTB scanpix/TT

Det var inte vad förskolan behövde

Debatt. Minskar man antalet förskollärare ökar krav och arbetsbelastning på den kvarvarande ensamma förskolläraren på en avdelning. Redan i dag är sjuktalen högre i förskolan än i andra skolor. Den föreslagna förändringen riskerar att öka sjuktalen ytterligare.

Skolkontoret har lämnat in ett förslag till för- och grundskolenämnden om ändrad policy för bemanning vid förskolorna i Skellefteå.

Den gällande policyn innebär att en förskoleavdelning ska ha två förskollärare och en barnskötare i grundbemanning. Detta vill man nu ändra på till ”minst en förskollärare per avdelning”.

Den svenska lärarbristen är enorm. Skolverkets färska rapport visar att andelen förskollärare minskar.

I Skellefteå är förskolan tillsammans med fritidshemmen de verksamheter som är hårdast drabbade. Dit är det svårast att rekrytera behörig personal.

Vi i Lärarförbundet anser att det är fel väg att gå att kapitulera för lärarbristen genom att sänka ambitionsnivån.

Den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) är tydlig i sin skrivning kring förskollärarens särskilda ansvar för verksamheten och den viktiga roll som förskolläraren har.

Minskar man antalet förskollärare ökar krav och arbetsbelastning på den kvarvarande ensamma förskolläraren på en avdelning.

I Skellefteå är förskolan tillsammans med fritidshemmen de verksamheter som är hårdast drabbade.

Redan i dag är sjuktalen högre i förskolan än i andra skolor. Lärarförbundet befarar att den föreslagna förändringen riskerar att öka sjuktalen ytterligare.

- Vad förskolan behöver är inte färre förskollärare utan fler.

Detta kan uppnås genom att öka attraktiviteten i yrket genom förbättrad arbetsmiljö och minskad arbetsbelastning. Många av Lärarförbundets medlemmar i förskolan lämnar yrket i förtid, ofta på grund av just hög arbetsbelastning. Det är en utveckling som måste motverkas om inte lärarbristen ska bli än mer akut.

- Vad förskolan behöver är inte sänkta ambitioner utan höjda.

Detta kan uppnås genom att diskutera hur kompetensförsörjningen ska tryggas, vilka resurser som behövs för att stödja förskolechefer och personal i ett kvalitativt arbete, och hur man tillsammans på bästa sätt arbetar utifrån de styrdokument som förskolan omfattas av.

- Vad förskolan behöver är inte att kapitulera för en lärarbrist utan att mobilisera för att motverka den.

Detta arbete måste göras gemensamt med personal och förskolechef, med förvaltning och fackliga organisationer, och inte minst med politiker som arbetar för rätt resurser och rätt förutsättningar till de verksamheter de är valda och utsedda att ansvara för.

Lärarförbundet anser att förslaget till ändrad policy inte är vad förskolan behöver.

Vi hoppas att för- och grundskolenämnden väljer att behålla nuvarande policy och i stället förstärker arbetet med kompetensförsörjning i skola och förskola för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Mikael Johansson, ordförande Lärarförbundet Skellefteå

Jenny Jonsson, ordförande Lärarförbundet skolledare Skellefteå

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut