Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det är bara vindkraft som snabbt kan minska klimatutsläppen

Replik. Trots att elproduktionen från kärnkraft minskar med 13 TWh – när Ringhals 1 och Ringhals 2 av ekonomiska och säkerhetsmässiga skäl tas ur drift – förväntas elexporten 2022 uppgå till rekordhöga 29 TWh. Detta leder dels till omfattande utsläppsminskningar genom undanträngning av fossilkraft i våra grannländer.

Replik på Camilla Brodins (KD), riksdagsledamot från Stockholms län och energipolitisk talesperson, replik ”Kärnkraften bidrar med stabilitet”, publicerad på norran.se söndagen den 8 september 2019.

Kristdemokraten Camilla Brodin skriver om kärnkraftens klimatfördelar i en replik på vår debattartikel i Norran om förnybar elproduktion.

I den rapport från Energiföretagen som Camilla Brodin hänvisar till finns inte något scenario där Vattenfall behåller de två reaktorerna Ringhals 1 och Ringhals 2, eller där det byggs nya kärnkraftsanläggningar. Skälet är att det är alldeles för dyrt.

I promemorian från 2016 som Brodin hänvisar till angavs att produktionskostnaden för ny vindkraft var 51 öre per kilowattimme. Kostnaden för ny kärnkraft uppskattades till 54–63 öre/kWh. Därefter har skillnaden ökat markant.

Energimyndigheten bedömer nu att produktionskostnaderna för ny vindkraft 2020 är omkring 36 öre/kWh. I Storbritannien har staten, för det enda kvarvarande kärnkraftsprojektet, behövt garantera ett pris om cirka 116 öre/kWh under de första 35 åren.

Det visar att ny kärnkraft skulle kräva enorma statliga subventioner.

Det är mot denna bakgrund man ska läsa Bloombergs nya årsrapport om att sol- och vindkraft förväntas öka sin andel av den globala elproduktionen från sju till 48 procent 2050, medan kärnkraften minskar från tio till fem.

Det är positivt att Camilla Brodin vill fokusera på att säkra en trygg inhemsk elförsörjning samtidigt som vi hjälper våra grannländer att fasa ut kolet. Men faktum är att kärnkraften inte har någon betydelse för detta. Det kommer inte att byggas några nya reaktorer i Sverige, och vi kommer att ha kvar sex.

Huruvida dessa ska livstidsförlängas eller inte kring 2040 kommer inte att avgöras de närmaste 10–15 åren. Därmed är kärnkraften en icke-fråga.

Det som däremot kan ge en snabb och stor klimatnytta på kort sikt är om vindkraften fortsätter att byggas ut.

Energimyndighetens korttidsprognos anger att vindkraften mer än fördubblas från, 17 till 37 TWh, mellan 2018 och 2022, medan solkraften fyrdubblas till cirka 1,3 TWh.

Trots att elproduktionen från kärnkraft minskar med 13 TWh – när Ringhals 1 och Ringhals 2 av ekonomiska och säkerhetsmässiga skäl tas ur drift – förväntas elexporten 2022 uppgå till rekordhöga 29 TWh.

Detta leder dels till omfattande utsläppsminskningar genom undanträngning av fossilkraft i våra grannländer och dels till att vi kan fortsätta elektrifiera transportsektorn och industrin utan att öka elimporten.

Man kan också notera att Energimyndigheten nyligen konstaterar i en rapport att det är fullt möjligt med ett väl fungerande 100 procent förnybart elsystem om vindkraften och elnäten byggs ut.

Linda Burenius, ordförande 100% förnybart

Jennie Wiederholm, utredare energi och miljö Hyresgästföreningen

Hushållen får betala priset för ny kärnkraft
Kärnkraften bidrar med stabilitet
Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut