De största kollagren finns i gammal skog

Replik. ”Miljötyckare” uppmanas nu senast av representanter för Norra Skogsägarna att ”basera sina åsikter på fakta i stället för lösryckta anklagelser som fula kalhyggen”. Vetenskapliga analyser visar att 39–50 procent av trädens totala kolinnehåll absorberas under den sista fjärdedelen av deras liv.

Replik på Kerstin Stenbergs (ordförande Norra Skogsägarna skogsbruksområdesråd Skellefteå Södra-Burträsk) och Ola Anderssons (Norra Skogsägarna skogsbruksområdesråd Skellefteå Södra-Burträsk) debattinlägg ”Ett val mellan orörd skog och maximal klimatnytta”, publicerad i Norran och på norran.se fredagen den 24 januari 2020.

Representanter för skogsindustrin har på senare tid framställt sig själva som klimatkämpar. De menar att skogsbruket bidrar till att sänka koldioxidhalten i atmosfären.

”Miljötyckare” uppmanas nu senast av representanter för Norra Skogsägarna att ”basera sina åsikter på fakta i stället för lösryckta anklagelser som fula kalhyggen”.

Vetenskapliga analyser visar att 39–50 procent av trädens totala kolinnehåll absorberas under den sista fjärdedelen av deras liv. De största kollagren finns i gammal skog som inte påverkats av bränder eller andra störningar.

När skog används till pappersprodukter ger detta utsläpp i form av koldioxid. 45 procent av det avverkade virket går till massaindustrin, enligt siffror från Svenskt Trä. Det tar ofta mer än 100 år innan kollagren i en avverkad skog återgår till den storlek som fanns innan skogen avverkades.

Påståendet att många växter och insekter överlever tack vare det moderna skogsbruket är direkt felaktigt. I artdatabanken konstateras att ”anledningen till att tre av fyra rödlistade skogsarter minskar är omvandlingen av kontinuitetsbruk till kalavverkning. Det bedöms vara den faktor som har starkast negativ inverkan på skogens arter.”

Naturskyddsföreningen vill sprida kunskap om klimatförändringarna och bidra till att motverka dem genom olika insatser. Vi ser hotet mot den biologiska mångfalden som ett stort problem.

Kristin Allebrink, ordförande Skellefteå Naturskyddsförening

Birgitta Bernholtz, vice ordförande Skellefteå Naturskyddsförening

Christel Collin Stoltz, sekreterare Skellefteå Naturskyddsförening

Peter Lugnegård,, kassör Skellefteå Naturskyddsförening

Lasse Johansson, ledamot Skellefteå Naturskyddsförening

Ett val mellan orörd skog och maximal klimatnytta
Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut