Användaravtal

 

Allmänt

Prenumerationsvillkor gällande Norra Media ABs tidning Norran, nedan kallad ”Tidningen”.
Genom att du tecknar en prenumeration av tidningen och därmed betalar för och tar emot tidningen accepterar du gällande prenumerationsvillkor.

För att kunna teckna en prenumeration måste du vara över 18 år och myndig. Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande.

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och felaktigt angivna priser på vår hemsida www.norran.se.

Avtalstid

Beroende på vilken prenumerationsform du har valt kommer avtalstiden att variera. Se vidare under ”Tillsvidareprenumeration” och ”Tidsbestämd prenumeration”.

Tillsvidareprenumeration

Tillsvidareprenumeration gäller tillsvidare och innebär att tidningen levereras till dess du säger upp den genom att meddela vår Kundservice.
Om du vill avsluta din autogirobetalning måste du höra av dig senast den tioende samma månad som dragningen sker, annars fortlöper prenumerationen. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.
 Har du köpt din prenumeration via www.norran.se och betalar med kreditkort dras pengar för din prenumeration varje månad fram tills du säger upp den.

Om du har tecknat en prenumeration som betalas via faktura anses prenumerationen förnyad om uppsägning inte sker senast två (2) veckor före ny avtalsperiod. Om du har tecknat en månadsvis löpande prenumeration med betalning via autogiro eller kreditkort är avtalstiden 30 dagar.

Tidsbestämd prenumeration

Tidsbestämd prenumeration innebär att tidningen levereras under en bestämd period som är angiven på prenumerationsfakturan. Vill du förlänga prenumerationen eller byta till tillsvidareprenumeration kontaktar du Kundservice. För att inte få avbrott i leveransen måste du meddela Kundservice senast en (1) vecka före den tidsbestämda periodens slut.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt köp fjorton (14) dagar från den dag då du fick tidningen levererad till dig. När det gäller digital prenumeration gäller ångerrätten från den dag då prenumerationsavtalet träffades. För att nyttja ångerrätten ber vi dig att kontakta Kundservice på telefonnummer angivet nedan eller via e-post. Ett standardformulär för att utöva din ångerrätt finns även på Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se, vilket kan skrivas ut och skickas per post. Återbetalning av det belopp som du har betalat kommer att göras inom fjorton (14) dagar och kommer att ske med samma betalningssätt som du använde vid din beställning.

Utebliven betalning godtas inte som uppsägning.

Dessa rättigheter för dig som konsument följer bland annat i enlighet med lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) och E-handelslagen (2002:562) när du köper varor och tjänster på internet. Tidningen följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och vill du läsa närmare om dina rättigheter kan du gå in på Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se.

Delning av digitalt konto

Prenumeranter som har Helg eller Allt-paketet kan ge 4 familjemedlemmar inloggning till det digitala materialet. Den som står för prenumerationen har huvudkontot i familjen. Om kontot avslutas eller ändras sker detsamma även för underkonton. Som familjemedlemmar räknas personer som ingår i huvudägarens hushåll och är skrivna på samma adress. Missbruk av familjekonton kan innebära avstängning från tjänsten. Norran har rätt att via folkbokföringen kontrolllera relationene mellan huvud- och underkonton. Norran har rätt att avsluta ett konto med omedelbar verkan om kontoinloggningen misssköts.

eNorran

Tillgången till digitala tjänster gäller endast för ditt personliga bruk. Tillgång för person i företag, skolor eller dylikt förutsätter separata avtal. All lagring, kopiering och utskrift av Tidningens digitala tjänster får endast ske för privat bruk. Det är inte tillåtet att sprida innehållet varken för kommersiellt eller icke kommersiellt bruk. Tidningen förbehåller sig rätten att stänga av konton som missbrukas.

Tidningen ansvarar för att den digitala versionen av tidningen finns tillgänglig via internet i Sverige. Lokala inställningar i dator, läsplatta m m. eller begränsningar utomlands som förhindrar läsning ansvarar Tidningen inte för.

Bilagor, reklam mm

Din prenumeration omfattar förutom tidningen också sådant material som finns ”ibladat”, t.ex. redaktionella bilagor, annonsbilagor, reklammaterial, samhällsinformation m m. Genom att teckna prenumeration accepterar du att ta emot såväl tidningen som ”ibladat-material”.

Betalning och avgifter

Du betalar din prenumeration i förskott med betalkort, inbetalningskort, via autogiro, faktura eller på annat sätt enligt överrenskommelse. Vid fakturabetalning tillkommer en fakturaavgift om 40 kr. Om betalning för prenumeration uteblivit och tidningen skickar en betalningspåminnelse till dig, kan det tillkomma en påminnelseavgift om 100 kr.

Har du köpt din prenumeration via www.norran.se och betalar med kreditkort dras pengar för din prenumeration varje månad fram tills du säger upp den.

Information om förekommande avgifter finner du på tidningens hemsida. För ytterligare information kontakta vår Kundservice.

Förskottsbetalning återbetalas normalt sett inte.
Om prenumerationen avbeställs i förtid återbetalas resterande belopp endast vid dödsfall eller vid flytt till ort utanför vårt spridningsområde. Vi tar vid dessa tillfällen ut en mindre administrativ avgift.

Uppehåll och adressändring

Vill du göra ett tillfälligt uppehåll eller adressändring på din prenumeration, logga in på vår internetsajt www.norran.se och registrera det under ”Mina inställningar” eller kontakta Kundservice. Dock tillkommer en ändringsavgift vid personlig service om 30 kr. Det tar tre (3) arbetsdagar innan uppehållet träder ikraft vid prenumeration av papperstidningen. Ett uppehåll ska vara minst en (1) vecka långt och som längst tre (3) månader. På korta tidsbestämda prenumerationer kan uppehåll inte godkännas. Du kan göra två typer av uppehåll om du har papperstidningen.
1. Uppehåll av både papperstidningen och eNorran/Norran.se. Då betalar du inte för den period du har uppehållet.
2. Uppehåll av endast papperstidningen. Då kommer inte tidningen i brevlådan men du kan fortfarande läsa eNorran/Norran.se. Du betalar precis som vanligt.

Uppehåll av endast digitala tjänster (t.ex. eNorran och Norran.se) medges inte.

Leverans av papperstidningen

Det är naturligtvis vår strävan att du ska få tidningen levererad i brevlådan varje utgivningsdag. En förutsättning för att vi ska kunna leverera tidningen till dig är att din brevlåda är märkt med ditt efternamn. Om du inte bor i lägenhet behöver din brevlåda vara placerad vid lådsamlingar eller tomtgräns och märkt med efternamn och gatunummer.

Vid utebliven tidning, ring Norran, tel 0910-577 00.
Du måste reklamera din tidning innan kl 08.00 på vardagar för att eventuellt ha möjlighet att få den utdelad med post samma dag. För tidning som levereras med Posten och e-tidning, ring vår Kundservice eller ditt lokala postkontor.

Leverans och tillgänglighet E-tidningen

Tidningens mål är att eNorran alltid ska fungera tillfredsställande. Skulle det inträffa att eNorran inte finns tillgänglig för nedladdning eller om du upplever tekniska problem med att ladda ned eNorran ber vi dig att kontakta Kundservice.

Tidningen kompenserar inte för försenade eller uteblivna digitala tidningar p.g.a. tekniska problem eller annat hinder utanför Tidningens kontroll. Vid utebliven leverans som kan hänföras till Tidningen ska detta anmälas inom en period av sju (7) dagar efter det att produkten uteblivit. Tidningens ekonomiska ansvar för eventuella uteblivna produkter begränsas till styckekostnaden för dessa och ersätts med ett tillgodohavande motsvarande tjänsten.

Systemkrav

För att kunna läsa eNorran i din webbläsare (på dator) krävs nyare version av webbläsare Microsoft Edge, Safari, Firefox eller Google Chrome
För att kunna läsa eNorran på iOS-enhet (iPhone, iPad) krävs eNorran-appen för iOS.
För att läsa eNorran på Android-enheten krävs eNorran-appen för Android.

Norran premium-app

Tillgången till digitala tjänster gäller endast för ditt personliga bruk. All lagring, kopiering och utskrift av Tidningens digitala tjänster får endast ske för privat bruk. Tidningen förbehåller sig rätten att stänga av konton som missbrukas. Lokala inställningar i dator, läsplatta m.m. eller begränsningar utomlands som förhindrar läsning ansvarar Tidningen inte för.

Prenumerationer som är köpta i app är alltid löpande med automatisk förnyelse. Kunden ansvarar själv för att avsluta sin prenumeration. För att avsluta en prenumeration som köpts i app så säger kunden själv upp prenumerationen via Inställningar i iPhone/iPad eller via Google Play under ”Prenumerationer” i Android. Prenumerationer som är köpta i app bör avslutas minst 24 timmar innan den aktuella perioden löper ut för att inte debiteras för ytterligare prenumerationsperioder.

Prenumerationspriser

Information om prenumerationspriser finner du på tidningens hemsida. För ytterligare information kontakta vår Kundservice.

Villkorsändring

Tidningen har rätt att ensidigt ändra prenumerationsvillkoren. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast fjorton (14) dagar efter det att ändrade prenumerationsvillkor har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på tidningens hemsida, skickats per mejl, publicerats i informationsrutan i tidningen eller på annat tydligt sätt. Om tidningen skulle göra väsentliga förändringar i prenumerationsvillkoren har du som prenumerant rätt att avbryta din prenumeration i förtid.

Tidningen har rätt att ensidigt ändra leveransplats, permanent eller tillfälligt, för papperstidningen. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast tio (10) dagar efter det att ändringen har meddelats dig.

 

Villkor för att skapa konto, allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för skapande av konto på Norran.se Genom att du registrerar dig på Norran.se accepterar du Norran Media ABs (kallas nedan ”Norran”) vid var tid gällande allmänna villkor för den tillgång till Norrans webbplatser och tjänster som inloggning medger (”Tjänsten”).

För att få skapa ett konto måste du vara 16 år. För att kunna genomföra ett köp via vår hemsida måste du vara 18 år. Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande.

Genom att du registrerar dig intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv är sanna och riktiga. Vi kommer ständigt att försöka förnya och förbättra Tjänsten vilket innebär att vi kan komma att lägga till, förändra och ta bort funktioner. Meddelanden som du lägger upp på Norran.se kommer att synliggöras för andra som har tillgång till Tjänsten eller webbplatsen.

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel på Norran.se.

Personuppgiftsbehandling

Här beskriver vi vem som är personuppgiftsansvarig, vilka uppgifter som samlas in, vad uppgifterna används till, vem som får del av uppgifterna och vem du kan vända dig till.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är Norran Media AB, 556670-2980, i dessa villkor kallat Norran.

För dig som är prenumerant eller har ett digitalt konto

Vem som behandlar uppgifterna

När du blir prenumerant av en tidning eller registrerar dig för ett digitalt användarkonto ingår du ett avtal med oss och godkänner därmed att Norran behandlar de uppgifter som du anger. Uppgifterna samlas in av Norran.

Norran behandlar uppgifterna för de ändamål som anges här, se vid avsnittet om vad uppgifterna används till. Därutöver varken insamlas eller används personuppgifter för något ändamål. I inget fall insamlas känsliga personuppgifter som exempelvis information om etnicitet eller politisk åskådning.

Personuppgiftsbiträden

Vissa uppgifter kan lämnas ut till Norrans samarbetspartners om det behövs för att administrera och utveckla våra tjänster samt för att styra och anpassa annonser. För mer information se avsnittet om Cookies.

Andra personuppgiftsansvariga

De uppgifter som du lämnar vid köp på våra webbplatser som exempelvis kortnummer, personnummer och belopp skickas till Adeprimo, vilka anlitas av oss för säkra kortbetalningar. Adeprimo har inte tillåtelse att föra dessa uppgifter vidare, förutom till kortföretagen för auktorisering av det belopp som kommer att debiteras ditt kort vid betalning.

Vid köp av familjeannonser och Lokusannonser hanterar även vår samarbetspartner Citygate dina personuppgifter.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till myndighet när så krävs av lag eller av ett myndighetsbeslut.

Vilka uppgifter som samlas in

Personuppgifter som samlas in är sådana som du direkt eller indirekt lämnar vid registrering eller senare (namn, adress, e-post, personnummer, leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter).

När du använder Tjänsten kan information som är personuppgifter hämtas in, exempelvis teknisk information om vilka typer av enheter (t.ex. mobil, surfplatta eller dator) som används för att ta del av Tjänsten, IP-adress, information om hur den aktuella enheten söker på och annars nyttjar Tjänsten såsom läshistorik och annonsexponering, information om telefoni, cookies som kan identifiera inloggning och enhet (se vidare avsnitt om Cookies) samt platsinformation.

Information inhämtas också från externa källor, till exempel folkbokföringsuppgifter.

Vad uppgifterna används till

Uppgifterna används till att:

  • • tillgodose de val du har gjort med avseende på exempelvis dina läsintressen och nyhetsbevakning,
  • • utföra abonnemangsadministration, betalnings- och faktureringsändamål inklusive meddelanden till dig om dessa,
  • • uppdatera och komplettera dina kontaktuppgifter,
  • • genomföra kundundersökningar och internt i Norran analysera verksamheten för utveckling och ökad kundförståelse,
  • • tillhandahålla och anpassa Tjänsten inklusive annonser till dig.

Personuppgifter behandlas under den tid som du utnyttjar våra, eller våra samarbetspartners, tjänster eller erbjudanden och under sådan tidsperiod därefter som är förenlig med tillämplig lag.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till myndighet när så krävs av lag eller av ett myndighetsbeslut.

För dig som fått tillgång till ett extra konto

För dig gäller samma villkor som står under ”För dig som är prenumerant eller har ett digitalt konto” förutom det som rör betalning av tjänsten.

För dig som skickar in en familjeannons eller Lokusannons

För att kunna skicka in en familjeannons eller Lokusannons måste du ange namn, telefonnummer och e-postadress. Uppgifterna behandlas av oss och vår samarbetspartner Citygate, som driver vår annonstjänst. Ändamålet med behandlingen är att vi ska kunna komma i kontakt med dig, t.ex. om din annons inte blir godkänd för publicering. Om du inte lämnar dessa personuppgifter till oss kan du inte ingå avtal med oss, vilket i sin tur innebär att din annons inte kan publiceras.

För dig som skickar in en insändare eller debattinlägg

Allt material på insändar- och debattsidor i Norran lagras digitalt och tillhandahålls i vår arkivdatabas. Materialet publiceras även på internet. Vi förutsätter att insändarskribenten eller debattören medger denna lagring och detta tillhandahållande samt internetpublicering.

För dig som deltar i en tävling

Genom att skicka in ditt tävlingsbidrag till oss samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter om dig som du själv anger. Om du är under 13 år måste någon av dina föräldrar säga att du får vara med och tävla. Vi kommer att använda dina personuppgifter enbart för att kunna utse en vinnare och för att ta kontakt med dig om det är du som är den lyckliga.

Om du skickar in ditt bidrag med vanlig post kommer vi inte att behandla dina personuppgifter i annat fall än om du vinner. Om du skickar in ditt bidrag via e-post kommer dina uppgifter att raderas från e-postklienten när vinnaren är utsedd.

Om du vinner tävlingen kommer dina personuppgifter att arkiveras hos oss i enlighet med tryckfrihetsförordningen.

Riktad annonsering

Cookies används av annonsörer på vår webbplats för att visa så relevanta annonser som möjligt till dig. Dessa cookies spårar din webbläsare när du besöker olika webbplatser och kallas ibland ”behavioral cookies”. Dessa cookies är ofta kopplade till ett annonsnätverk som samlar och delar denna information med flera annonsörer. Du kan välja att hantera dessa cookies genom dina webbläsarinställningar, du kan även använda vårt annonssytems eget policyverktyg. Det verktyget hittar du här https://policies.oath.com/ie/en/oath/privacy/index.html där klickar du på ”Controls” i vänstra menyn för att se vilka cookies vårt annonssystem sätter och vilka du själv kan påverka.

Cookies

På samtliga Norrans webbplatser finns cookies. En cookie är en textfil som webbläsaren, eller motsvarande program, laddar ned på uppmaning av den besökta webbplatsen. Varje cookie som laddas ned sparas i besökarens webbläsare och är tillgänglig för webbplatsen via webbläsaren när besökaren återkommer. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i den webbläsare du använder. Om du väljer att blockera cookies i din webbläsare kan vi dock inte garantera att våra webbplatser fungerar som de ska.

Med hjälp av cookies kan Norran föra besöksstatistik, anpassa sidan korrekt till dina webbläsarinställningar, förenkla menyval och på andra sätt öka användbarheten för dig som besökare. Genom cookies kan Norran också samla information om våra användares beteenden på våra sajter och utifrån dessa mönster anpassa, begränsa och på ett bättre sätt styra vilken information som ska visas.

Norran kan även använda sig av så kallade tredjepartscookies, d.v.s. cookie-filer som tillhandahålls av våra samarbetspartners. Tredjepartscookies kan förekomma exempelvis vid undersökningar, genom annonsnätverk och/eller enskilda annonsörer som samarbetar med Norran. Användning av cookies på webbplatser regleras i 6 kap 18 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Post- och telestyrelsen, PTS, är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. Du kan läsa mer om cookies på http://www.minacookies.se.

Samarbetspartners

Norran samarbetar med följande tredjepartsleverantörer, Leeads, Oath AOL, Mediekompaniet, PlayAd Media Group, SmartClip.

Ditt ansvar

Du ansvarar för att de uppgifter som du lämnar till oss är korrekta samt för att uppdatera dem vid behov. Du uppdaterar dina uppgifter via “Mina inställningar” eller i kontakt med Norrans kundservice.

Dina inloggningsuppgifter, dvs. användarnamn och lösenord, ska förvaras säkert så att ingen obehörig person kan komma åt dem. Om du misstänker att någon obehörig har fått tillgång till dina inloggningsuppgifter är du skyldig att snarast meddela Norran. Eventuell skada som uppkommit på grund av obehörig användning av dina inloggningsuppgifter ansvarar du själv för.

Användning av uppgifter för direkt marknadsföring

Uppgifter som du direkt eller indirekt lämnar till Norran genom skapande av konto, registrering av nyhetsbrev och genom att nyttja Tjänsten kan komma att användas av Norran eller våra samarbetspartners för marknadsföringsändamål. Vid eventuell direktmarknadsföring kommer sådan att skickas via “Mina inställningar”, din e-postadress, SMS eller annan funktion. Genom att godkänna dessa villkor accepterar du att vi använder de uppgifter vi har om dig för att anpassa och sända meddelanden till dig i marknadsföringssyfte. Du har dock rätt att tacka nej till sådana utskick, vilket du gör genom att antingen skicka ett e-postmeddelande till kundservice@norran.se, eller använda dig av svarsfunktionen i de e-postmeddelanden, SMS eller andra meddelanden som vi eller våra samarbetspartners skickar till dig. Är du under 16 år vill vi inte skicka direktmarknadsföring till dig, därför ber vi dig att tacka nej till utskick om du råkat få ett sådant.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. I det fall du har lämnat samtycke till en behandling har du en rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ett samtycke och vi inte har någon annan laglig grund att stödja oss på kommer den berörda behandlingen av dina personuppgifter att upphöra, dock utan att påverka lagligheten av den behandling som redan utförts.

Alla begäranden ska göras skriftligen och lämnas in till Kundtjänst på Box 58, 93121 Skellefteå eller mailas in från den mailadress du har registrerad hos oss till kundservice@norran.se.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Observera att rättigheterna i detta avsnitt inte gäller:

  • a) För dig som skickat in en insändare.
  • b) För dig som skickat in ett tävlingssvar via brev.
  • c) För dig som skickat in ett tävlingssvar via e-post, efter att dina personuppgifter har gallrats eller arkiverats.
  • d) Om vi inte kan fastställa din identitet.

Bekräftelse på din registrering

Efter att du har gjort registreringen kommer en bekräftelse att skickas till dig via den e-postadress som du har uppgett och/eller ”Mina inställningar”. I bekräftelsen framgår vad du har registrerat och vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ber vi dig att kontakta oss på abonnemang@norran.se.

Information om behandling av personuppgifter

Norran som tillhandhåller hemsidan www.norran.se och Tjänsten kommer att behandla dina personuppgifter. Med Norran avses i detta sammanhang bolag inom den bolagsgrupp som Norran ingår i. Norran Media AB är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som Norran utför.

Det främsta syftet med att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som användare av Tjänsten. Vi har också som ambition att informera och underhålla dig som användare av Tjänsten samt tillhandahålla och erbjuda information om nyttiga och efterfrågade tjänster och produkter. Vi behandlar därför även dina personuppgifter i syfte att du ska få relevant information, erbjudanden samt intressanta tjänster från oss eller våra samarbetspartners.

Möjligheten att tillhandahålla Tjänsten och våra webbplatser är beroende av finansiering från annonser på hemsidorna. Annonserna måste kunna göras relevanta och meningsfulla för att fylla sin funktion. För att åstadkomma detta behöver vi ditt samtycke att behandla dina personuppgifter på det viss som beskrivs i de Allmänna villkoren. Om du inte kan godta denna behandling och villkoren i övrigt ber vi dig att avstå från att registrera ett konto och att inte använda Tjänsten.

Norran är delägare i utvecklingsbolaget MKT Media AB (556684-3610). MKT Media utför databehandlingstjänster åt Norran och våra samarbetspartners som används för att anpassa marknadsföringsåtgärder. MKT Media kommer att få ta del av de personuppgifter som du lämnar till eller som samlas in av Norran. MKT Media lagrar dessa uppgifter i avidentifierad form. Uppgifterna kopplas momentant till en individ när så är nödvändigt för uppdatering och komplettering, och avidentifieras därefter genast.

Norrans och MKT Medias samarbetspartners kan också komma att behandla dina personuppgifter. Dessa samarbetspartners kommer endast att kunna ta del av dina personuppgifter i avidentifierad form, så att partnern inte kan koppla uppgiften till dig som individ. Undantag från detta görs när samarbetspartnern behöver uppgiften för att kunna fullgöra avtal, till exempel för att kunna leverera till dig vid en försäljning.

Uppgifter som samlas in

De personuppgifter som kan komma att behandlas är i första hand sådana som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom registreringen eller genom att använda någon annan av de andra tjänster som vi erbjuder – själva eller i samarbete med våra samarbetspartners. Exempel på sådana uppgifter är namn, adress, personnummer, mobilnummer och e-postadress. Vi hämtar också information från externa källor för att hålla oss uppdaterade om och kunna komplettera dina kontaktuppgifter och för att se till att innehållet, tjänsterna och annonseringen som tillhandahålls från oss och våra samarbetspartners passar dig och dina intressen.

Vi kan också komma att samla in
– teknisk information om vilken typ av enheter (t ex mobil, läsplatta eller dator) som används för att ta del av Tjänsten, enhetens unika ID, IP-adress och uppgift om vilket nät som enheten använder;
– information om hur användaren söker på och annars nyttjar sajterna, information om telefoni, IP-adress samt cookies som kan identifiera inloggning och enhet.
– platsinformation om användaren använder någon platsbaserad tjänst.
Se vidare nedan om cookies.

Vi behandlar dina personuppgifter under den tid som du utnyttjar våra, eller våra samarbetspartners, tjänster eller erbjudanden och under sådan tidsperiod därefter som är förenlig med tillämplig lag.

När du godkänner dessa allmänna villkor för Tjänsten samtycker du också till den behandling av dina personuppgifter som beskrivits ovan. Du har rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur dessa används. Begäran ska göras skriftligen. Du har också alltid rätt att skriftligen begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken.

På samma sätt har du rätt att få information om vilka personuppgifter MKT Media har om dig och hur dessa används. Begäran ska göras skriftligen till dem. Du har också alltid rätt att skriftligen av MKT Media begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken.

Användning av uppgifter för marknadsföring

Uppgifter som du direkt eller indirekt lämnar till Norran genom skapande av konto och att utnyttja Tjänsten kan komma att användas av Norran eller våra samarbetspartners för marknadsföringsändamål och även för att försäkra oss om att innehållet, tjänsterna och annonseringen som tillhandahålls från oss och våra samarbetspartners passar dig och dina intressen. Detta betyder att den information som samlas in används för göra Tjänsten så bra som möjligt genom en personanpassad upplevelse och riktade marknadsföringserbjudanden.

Vid eventuell direktmarknadsföring kommer sådan att skickas via ”Mina inställningar”, din e-postadress, SMS eller annan funktion. Genom att godkänna dessa villkor accepterar du att vi sänder sådana meddelanden till dig. Du har rätt att tacka nej till sådana utskick vilket du gör genom att antingen sända ett e-postmeddelande till oss på kundservice@norran.se eller använda dig av svarsfunktionen i de e-postmeddelanden, SMS eller andra meddelanden som vi eller våra samarbetspartners skickar till dig.

Om du bryter mot de allmänna villkoren

Om du bryter mot dessa allmänna villkor äger Norran rätt att stänga av dig från tjänsten.

Systemkrav

Tjänsten är anpassad för nyare versioner av webbläsaren Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för Windows och för Safari, Firefox och Google Chrome för MacOS X. Tjänsten fungerar hjälpligt även med äldre versioner av ovan nämnda program men vi kan inte garantera att det inte uppstår problem eller fel vid användande av sådana program.

Observera att javascript och cookies måste vara aktiverat i din webbläsare för att du ska få ut full funktionalitet av tjänsten.

Länkar

Vår hemsida kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.

Tillgänglighet

Vårt mål är att tjänsten alltid ska fungera tillfredställande men tjänsten levereras som det är och med den kvalitet det har. Vi kommer alltid göra vårt bästa för att tjänsten ska fungera på ett bra sätt för dig som användare.

Villkorsändring

Vi har rätt att ensidigt ändra dessa allmänna villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att ändrade allmänna villkor har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på Norran.se.

Överlåtelse

Dessa allmänna villkor, och de rättigheter och skyldigheter som följer genom ditt köp, kan inte överlåtas eller överföras till annan part av dig. Det står dock oss fritt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna villkor.

Gällande lag och tvistlösning

Dessa allmänna villkor lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.

Har du frågor om din prenumeration?

Kontakta vår Kundservice på tfn. 0910-577 00 alternativt via e-post: abonnemang@norran.se.