Norr- och Västerbottens digitalisering stärks

– Politiken och samhället måste driva på och leda den digitala utvecklingen i större utsträckning och med nytta för människor i fokus, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.
– Politiken och samhället måste driva på och leda den digitala utvecklingen i större utsträckning och med nytta för människor i fokus, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson. Foto: Lars Westerlund
Regeringen har idag fattat beslut som kommer att stärka Norr- och Västerbottens arbete med digitalisering. Detta ska ske genom att ett nätverk med regionala koordinatorer skapas över hela landet.

– Regeringens satsning är viktig för Norrbotten. Den ger oss förutsättningar att som regionalt utvecklingsansvarig stötta näringslivets digitalisering. Förra året gjordes en kartläggning av näringslivets attityder, beteenden och intentioner avseende digitalisering och den visar att kunskapen och digitalisering i det norrbottniska näringslivet är svag, säger Agneta Granström, regionråd i ett pressmeddelande.

Eftersom Region Norrbotten och Region Västerbotten är regionalt utvecklingsansvariga får de i uppdrag att inrätta och upprätthålla en funktion som regional digitaliseringskoordinator under perioden 2018–2020. Digitaliseringskoordinatorn ska ha i uppgift att bidra till samordning och samverkan mellan relevanta aktörer för att främja och tillvarata digitaliseringen i det regionala tillväxtarbetet.

– Min förhoppning är att vi genom denna satsning kan stötta och påskynda digitaliseringen i det norrbottniska näringslivet. Satsningen gör det också möjligt att stärka digitaliseringen kring landsbygdsutvecklingen där vi redan idag jobbar med ökad service genom digitalisering, berättar Agneta Granström.

Satsningen är ett led i regeringens digitaliseringsstrategi som ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

För ändamålet beviljar regeringen 2018 högst 500 000 kronor per regionalt utvecklingsansvarig aktör. För år 2019–2020 avsätter regeringen 1 miljon kronor per aktör och år, under förutsättning att riksdagen fattar nödvändiga beslut om budgetpropositionen.

– Politiken och samhället måste driva på och leda den digitala utvecklingen i större utsträckning och med nytta för människor i fokus, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Regeringen har också beslutat att ge Tillväxtverket i uppdrag att administrera ett nationellt sekretariat som ska stötta de regionala digitaliseringskoordinatorerna. Det nya sekretariatet ska också följa upp de regionala digitaliseringskoordinatorernas verksamhet.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut