Foto: Johanna Norin/TT

Minskad vinst för Boliden

För det fjärde kvartalet 2019 redovisar Boliden en vinst före skatt på 1 667 miljoner kronor. Motsvarande period året innan var vinsten 2 040 miljoner. Att resultatet blev lägre beror bland annat på lägre halter i Aitik och Garpenberg och Kevitsa samt tidigarelagda expansionsprojekt och strejker i Finland.

Försäljningen för fjärde kvartalet landade på 12 972 miljoner, vilket kan jämföras 12 543 miljoner samma period 2018.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 7 kronor per aktie, vilket är en sänkning från 8:75 kronor per aktie i fjol.

– Året som helhet har visat på hög produktionsstabilitet samtidigt som flera stora investeringsprojekt bedrivits inom både gruvor och smältverk. Som en följd kan vi tidigarelägga produktionsökningen i Kevitsa med cirka sex månader, vilket samtidigt påverkade vår investeringsnivå under slutet av året, säger Mikael Staffas, vd och koncernchef i ett pressmeddelande.

Bolidenområdets anrikning minskade något under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet, men var högre än under fjärde kvartalet 2018. Under kvartalet erhöll Renström miljötillstånd för att öka den årliga anrikade produktionen. Därmed kommer mer effektiv skivpallsbrytning att tillämpas istället för igensättningsbrytning i delar av gruvan.

Rönnskärs produktion var högre för flertalet metaller jämfört med föregående kvartal som påverkades av omfattande underhållsstopp och vissa processtörningar. Produktionen av ädelmetaller ökade av samma skäl jämfört med tredje kvartalet trots lägre halter i ingående material. Kopparutbytet var dock lägre än föregående kvartal vilket påverkade fria metaller negativt. Jämfört med fjärde kvartalet 2018 var Rönnskärs koppar-, ädelmetall-, bly- och svavelsyraproduktion lägre. Produktionen påverkades av ett planerat underhållsstopp, vilket inte var fallet 2018.

Aitiks anrikade volym nådde en hög nivå, trots att produktionen påverkades negativt av bristande tillgänglighet på lingrävare. Brytningen skedde i områden med lägre halt till följd av ändrade brytplaner.

När det gäller försäljningen för 2019 uppgick den till 49 936 miljoner vilken kan jämföras med 52 454 miljoner 2018. Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 7 035, vilket kan jämföras med 9 074 miljoner 2018. Resultatförsämringen berodde främst på lägre halter i gruvor och mer omfattande underhåll i smältverk.

Investeringarna 2019 uppgick till 8 826 miljoner, vilken kan jämföras med 6 140 miljoner 2018. Större projekt under 2019 var förvärvet av 26 nya gruvtruckar till Aitik och Kevitsa, expansionen i Kevitsa för att öka produktionstakten samt det nya lakverket i Rönnskär.

Under 2019 har prospekteringen varit fortsatt framgångsrik i Tara. Därutöver har mineralreserven i Kevitsa ökat. I Garpenberg och Aitik finns mineraltillgångar och mineralreserver som tryggar produktion många år framöver.

– Mineralreserverna ökar i våra dagbrott vilket är viktigt. Bland underjordsgruvorna fokuseras nu på Tara och Bolidenområdet där vi går vidare mot de fyndigheter som identifierats, berättar Stefan Romedahl, direktör affärsområde Gruvor .

Kostnaden för prospektering 2019 var 570 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 520 miljoner 2018.

I Bolidenområdet stängdes Maurlidengruvan planenligt under 2019. Orten mot Rävlidenmineraliseringen i Kristineberg drevs klart under 2019 och underjordsborrning samt utvärdering pågår. Mineralreserven ökade i Renström och i Kankberg, men minskade i Kristineberg. För hela området blev det en ökning av mineralreserverna med 5 procent medan mineraltillgångarna minskade med 3 procent. Halter under gruvornas livslängd har generellt förbättrats.


Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut