"Det pågår satsningar kring omställningen av vårt energisystem vilket innebär investeringar i elnätsutbyggnad, förmågan hos vattenkraften och större volym vindkraft", berättar Elin Bergsten.
"Det pågår satsningar kring omställningen av vårt energisystem vilket innebär investeringar i elnätsutbyggnad, förmågan hos vattenkraften och större volym vindkraft", berättar Elin Bergsten. Foto: Evalena Karlsson

Högre omsättning men lägre vinst för Skellefteå Kraft

I Skellefteå Krafts delårsrapport för januari-augusti framkommer att omsättningen uppgick till 2 937 miljoner kronor vilket är 200 miljoner mer än samma period 2018. Resultatet landade på 407 miljoner kronor vilket är 74 miljoner kronor lägre än förra året.

I delårsrapporten konstateras att höga elpriser under årets inledning har gjort att resultatet är betydligt bättre än budget. Särskilt vindkraften har levererat ett starkare resultat än under fjolåret. Prognosen för helåret pekar på ett något lägre resultat än 2018 till följd av lägre tillrinningar i vattenmagasinen och högre bränslekostnader.

Investeringarna uppgick under perioden till 841 miljoner kronor jämfört med 389 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

Vindkraftproduktionen har till och med augusti varit normal, men då medelvindarna var lägre förra året redovisar Skellefteå Kraft 40 GWh högre vindkraftproduktion jämfört med motsvarande period föregående år.

Däremot har vattenkraftproduktionen varit drygt 200 GWh lägre än 2018. Produktionsvolymen beror dels på längre ingående magasin vid årets början, dels på sämre tillrinningar under året.

Investeringstakten i koncernen är hög och förväntas ligga på en fortsatt historisk hög nivå under kommande år.

– Det pågår satsningar kring omställningen av vårt energisystem vilket innebär investeringar i elnätsutbyggnad, förmågan hos vattenkraften och större volym vindkraft. Våra infrastruktursatsningar rör även investeringar i fibernät, berättar Elin Bergsten, ekonomichef vid Skellefteå Kraft i ett pressmeddelande.

I maj togs beslutet att renodla ägandet av vindkraftparkerna Blaiken och Solberg. Nu är Skellefteå Kraft ensam ägare till Blaiken och Fortum ensam ägare till Solberg vindkraftpark.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut