Det ser bra ut för arbetsmarknaden i Västerbotten2018 och 2019, menar arbetsfrmedlingen i sin nya prognos.
Det ser bra ut för arbetsmarknaden i Västerbotten2018 och 2019, menar arbetsfrmedlingen i sin nya prognos. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Arbetsmarknadsprognos: Toppen är inte nådd för Västerbotten

Det går bra för Västerbotten och det kommer att gå ännu bättre framöver. Det konstaterar arbetsförmedlingen och skriver: ”Under det närmaste året kommer arbetslösheten att vara bland de lägsta i landet.”

Arbetsförmedlingens prognos som presenteras på onsdagen i hela landet visar att arbetsmarknaden i Västerbotten är fortsatt positiv under 2018 och 2019.

I rapporten skriver arbetsförmedlingen: ”I ett riksperspektiv framstår Västerbottens län som mycket starkt med en arbetslöshet betydligt under riksgenomsnittet och en arbetsmarknad med mycket stort rekryteringsbehov. Denna utveckling förväntas fortsätta under prognosperioden.”

Stor optimism

Företagen är optimistiska och fyra av tio planerar att anställa mer personal under det kommande året. Men det blir allt större brist på utbildad arbetskraft och det kan därför vara svårt för arbetsgivarna hitta rätt kompetens. I vårens undersökning har förväntningarna förstärkts jämfört med i höstas, även om optimismen är lite lägre än riksgenomsnittet.

– Arbetsmarknaden i länet har ett allt större behov av arbetskraft och svårigheterna för arbetsgivarna att hitta rätt personal kan på sikt hota välfärden i länet. Gapet mellan arbetsmarknadens behov och arbetskraftens kompetens blir allt större, säger Agneta Tjernström, arbetsmarknadsanalytiker vid Arbetsförmedlingen i Västerbotten i ett pressmeddelande.

Arbetslöshet minskar

Arbetslösheten i Västerbotten minskade kraftigt under 2016. 2017 fortsatte den att minska, men i långsammare takt. Det beror, enligt prognosen, huvudsakligen på ett stort inflöde av utrikes födda, en grupp som har en betydligt längre väg in på arbetsmarknaden än de inrikes födda.

Minskningen väntas fortsätta något under det närmaste året och i slutet av 2019 bedöms omkring 7 400 personer vara arbetslösa i Västerbotten. Det ger en relativ arbetslöshet på 5,5 procent för 2019 jämfört med rikets bedömda 6,8 procent.

Arbetsförmedlingens prognos visar att nästan 3 000 fler personer väntas ha arbete i Västerbotten sammantaget under 2018 och 2019. Sysselsättningen i Västerbottens län bedöms öka med 1 800 personer fram till fjärde kvartalet 2018 och ytterligare 1 100 under 2019.

De är optimistiska

Mest optimistiska om framtiden är arbetsgivare inom information och kommunikation, företagstjänster och finansiell verksamhet samt byggverksamhet. Över 60 procent av företagen väntar sig en ökad efterfrågan.

De största problemen att rekrytera personal finns inom barnomsorg, grundskola samt vård- och omsorgsverksamheter. Över 80 procent av de arbetsgivarna uppger att de har problem att rekrytera personal. Kompetensbristen är ingen konjunkturell företeelse som försvinner när konjunkturen vänder nedåt igen. Det finns till exempel alldeles för få som utbildar sig till yrken inom vård och omsorg, teknik och IT samt läraryrken. Med ökade barnkullar, allt fler vårdbehövande och en fortsatt hög teknikutveckling kommer behovet av dessa yrkesgrupper bara att öka under de kommande åren.

Offentliga jobb

Offentliga tjänster sysselsätter över 50 000 personer och utgör 41 procent av Västerbottens arbetsmarknad, vilket är en betydligt större andel än riksgenomsnittets 34 procent. Det är bara Uppsala län som har ett större inslag av offentliga tjänster än Västerbotten. Samtliga av länets kommuner har en offentlig tjänstesektor som är större än rikssnittet.

Även i Norrbotten väntas arbetslösheten sjunka. Antalet arbetslösa kommer att sjunka från omkring 6,7 procent till under 6 procent under det närmaste året.

Arbetsförmedlingens prognos för 2018 och 2019 grundar sig huvudsakligen på intervjuer som arbetsförmedlare gjort under våren med cirka 500 arbetsgivare i Västerbotten och nästan 700 arbetsgivare i Norrbotten.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut