Kulturdriven tillväxt lyfter Västerbotten

Notera att denna artikel är från 2014.
En kulturell infrastruktur skapar en plats som agerar i stället för att reagera.

För 24:e gången i rad invigs i dag (måndagen den 20 januari) Västerbotten på Grand Hôtel i Stockholm. Varje år väljer vi ett angeläget tema där vi gör en internationell utblick samtidigt som vi ger plats för starka regionala och lokala exempel med berättelser, entreprenörer och opinionsbildare från Västerbotten och norra Sverige. Årets tema är kulturdriven tillväxt.

Det handlar om att genom kultur och kreativitet vitalisera en region, framtidssäkra dess attraktionskraft och skapa ett innovationsklimat som främjar hållbar utveckling, mänsklig såväl som ekonomisk. Kultur i den betydelse som spänner över allt från konst och friluftsliv till teknik, mat, idrott och demokrati.

Utgångspunkten är det tydliga sambandet mellan kultur och tillväxt i ett modernt samhälle. Kultur skapar engagemang och sätter igång tankar och diskussioner, föder dynamik och garanterar ständig förändring i vilken möjligheter, idéer och innovationer uppstår. En väl utbyggd kulturell infrastruktur skapar en plats som har förmågan att agera i stället för att reagera, som i realtid klarar av att förändras i samklang med sin samtid.

Journalisten Jan Gradvall har sammanfattat dagsläget väl i en krönika i Dagens Industri (2013-12-06): ”Kultur är inte en hobby. I den nya innovationsdrivna ekonomin så har det jag skriver om på dessa sidor i DI Weekend – musik, tv, film, böcker – blivit grundförutsättningen för nytänkande. I stället för att betrakta stöd till kultur som allmosor, en kvarleva från industrialismen, är det hög tid att vi börjar kalla kultur för vad det faktiskt är. Investeringar i hjärnan. Medel för tillväxt.”

Vi kan i dag se effekterna av tidigare satsningar. Den kommunala musikskolan till exempel skapade tidigt unika förutsättningar för svensk musikindustri, en export som Sverige mått bra av ända sedan Abbas dagar. Andra ingredienser i musikexporten är den gedigna datorvana vi svenskar sett till att skaffa oss och den världsledande digitala infrastruktur vi har. Två element som ger kommande generationer en utmärkt utgångspunkt för allt arbete inom digital underhållning – utöver musik även film, ljud, design, storytelling och spel.

Här i Västerbotten kraftsamlar vi för att fortsätta ligga i framkant, bland annat via mötesplatser som den i dag. Modern kulturstrategi syftar just till detta. Att uppmuntra samarbete och samhandling, över alla gränser, och bygga en atmosfär som attraherar talanger, idéer och kapital och ger de bästa förutsättningarna för morgondagens ekonomi – tankens ekonomi.

Kulturhuvudstadsåret är därför inte ett ettårigt evenemang, inte en kortsiktig satsning på att attrahera tillfälliga besökare, utan en spännande modell för att bygga en modern nordlig region med kulturen som drivkraft.

Den spännande frågan framåt blir hur vi kan tillgodogöra oss effekterna av Kulturhuvudstadsåret och vilka möjligheter kulturdriven tillväxt ger oss för framtiden?

Vi börjar diskutera det redan i dag på Västerbotten på Grand Hôtel.

Erik Bergkvistregionråd, Region Västerbotten

Magdalena Anderssonlandshövding, Västerbottens län

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut