Demokrati bra för Skellefteå

Notera att denna artikel är från 2013.
Deltagardemokrati skapar än mer nöjda och engagerade kommuninnevånare.

Sedan årsskiftet har skelleftea.nu stöttat Intressegruppen Centrumbron i arbetet med att få till stånd en folkomröstning. Under processens gång har vi stärkts i de motiv som legat till grund för vårt engagemang: folkinitiativet har bidragit till en förbättring av medborgardialogen och en ökad transparens i brofrågan – förespråkare och motståndare tvingas skärpa sina argument för-, respektive mot byggandet av en bro.

Intressegruppen har insamlat långt fler underskrifter än vad som krävs för att väcka frågan om folkomröstning i kommunfullmäktige. I anslutning till det ordinarie valet 2014 (sannolikt), kommer därför ca 58000 kommuninvånare, att få möjligheten att säga sitt i brofrågan.

Att en folkomröstning snart står för dörren, borde inte uppfattas som något hot och motsäger på inget sätt heller den representativa demokratins grundvalar - särskilt inte i en kommun som tydligt uppmuntrar till initiativtagande genom den positiva uppmaningen: ”Ge idéerna plats”. Vår förhoppning är att politikerna istället uppfattar det deltagardemokratiska engagemanget som något positivt och fördjupar dialogen med Intressegruppen.

I brofrågan, liksom i den tidigare uppmärksammade skolfrågan, är det viktigt att en fruktbar dialog mellan kommun och medborgare kommer igång. Ett stort antal namnunderskrifter bär nu dessutom vittne om att många kommuninvånare önskar att politikerna tar steget från enkelriktad medborgarinformation till en medborgardialog, även i frågan om Centrumbron.

Det är också viktigt att medborgarna får klarhet i den grundläggande frågan: Anser de politiska partierna, att kommuninvånarnas röster (utslaget) vid en folkomröstning om Centrumbron ska följas?

Om svaret på frågan är ja, är den logiska följden att vidare projektering snarast tar en paus.

Om svaret på frågan är ja, tar vi i denna kommun även ett gemensamt stort kliv mot verklig deltagardemokrati, vilket vi är övertygade om (oaktat valresultatet vid en omröstning), kommer att skapa än mer nöjda och engagerade kommuninnevånare. Vilket i sin tur är en förutsättning för ökad tillväxt.

Och – om en majoritet av medborgarna sedan skulle rösta ja till bron, har färdigställandet fördröjts ca ett år. Det är ett ”pris” som vi alla måste vara beredda att betala om begreppet medborgardialog, på ett trovärdigt sätt ska kunna gestaltas i praktiken!

 

Andreas PhilipssonNätverket skelleftea.nuPär HultgrenNätverket skelleftea.nu

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut