Ohållbart livspussel gör kvinnor sjuka

Notera att denna artikel är från 2013.
Genom att bygga jämställdhet hemifrån får kvinnor avlastning.

Färsk forskning visar tydligt hur ett alltför tungt hem- och familjeansvar orsakar stress, sömnproblem och psykiska besvär hos kvinnor. Samtidigt undersöker Försäkringskassan varför kvinnor sjukskrivs i dubbelt så hög grad som män i samband med att det första barnet fyller två år och därefter femton år framåt. Den här situationen är ohållbar, menar Kristdemokratiska kvinnoförbundet.

Att få ihop livspusslet med barn och familjeliv, kombinerat med arbete och karriär, tillhör en av de största utmaningarna i dag. Dagens kvinnor pusslar med hälsan som insats. Värst är det för kvinnor med kort utbildning, som dominerar sjukskrivningstalen, enligt Försäkringskassan. Stort hemansvar och graviditetsrelaterade sjukdomar ligger bakom sjukskrivningarna. I ett modernt välfärdssamhälle 2013 är detta uppseendeväckande.

Kvinnor är också den grupp som äter mest läkemedel och psykofarmaka. Psykisk ohälsa är i dag ett kvinnoproblem som kan förklaras med höga krav från samhällets sida i kombination med låg självkänsla och bristande självförtroende. Det här behöver vi förändra. Genom att uppmuntra jämställdhet på ett tidigt stadium skapar vi förutsättningar för ett hållbart livspussel där mammor, pappor och barn får sina behov uppfyllda, även för nästkommande generationer.

Kristdemokratiska kvinnoförbundet vill utöka den tillfälliga föräldrapenningen i samband med barnets födelse, från dagens tio till trettio dagar, för att stimulera jämställdhet på ett mycket tidigt stadium. För en gravid kvinna i nionde månaden vill vi införa möjlighet till graviditetspeng då vi anser att slutfasen av en graviditet kräver mycket energi och gör det svårt att vara lika aktiv som tidigare. Därutöver vill vi införa hundra barndagar för varje förälder att ta ut en dag i veckan under barnets första tre känsliga år.

Våra politiska åtgärdsförslag bygger ett hållbart familjepussel som avlastar mammor och uppmuntrar föräldrar att dela lika på hem- och föräldraskap. Barnets behov vägleder, vilket banar väg för en god uppväxt och ett hållbart föräldraskap även i nästa generation. Jämställdhet i hemmet främjar allas psykiska och fysiska hälsa och bygger även möjligheten till ett jämställt arbetsliv.

Dagens ohållbara situation gör kvinnor sjuka. Genom att bygga jämställdhet hemifrån får kvinnor avlastning. Forskning visar att även män mår dåligt av att inte leva upp till förväntningarna när kvinnor tar för stort hemansvar. Nu vill vi ge föräldrar verktyg att skapa en hållbar familjesituation med delat ansvar. 2013 ska kvinnors hälsa vara en självklarhet. Välmående kvinnor utgör grunden i ett hållbart samhälle.

Maria Fälthförbundsordförande, Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Katarina Gustavssonstyrelseledamot, Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut