Elev fick för lite stöd för allergi

Notera att denna artikel är från 2013.
Grundskola har brutit mot skollagen när det gäller en elev med kraftig allergi och astma.

En grundskoleelev vid en skola i Skellefteå kommun har inte fått rätt stöd för sina allergier och astma, enligt ett beslut från Skolinspektionen.

Mamman till eleven anmälde ärendet till Skolinspektionen i november 2012.

Eleven lider av svåra allergier och astma och är beroende av att skolmiljön inte är allergen. Redan när eleven gick i förskolan redogjorde föräldrarna för personalen om problematiken. Personalen fick också information från externa aktörer om vad man kunde göra för att undvika att eleven skulle få problem i skolan.

Trots detta har eleven enligt mamman flera gånger uppvisat olika slags symtom. Personalen har enligt anmälan också utsatt eleven för allergena miljöer flera gånger. Den senaste tiden har eleven haft allergiska problem varenda dag efter skolan och hamnat efter i skolarbetet.

Dessutom ska personal vid fritidshemmet inte fått information om hur allvarlig elevens allergier och astma är och rektorn ska inte ha upplyst samtliga lärare om förhållningsreglerna.

Efter fler kontakter med externa aktörer så lovade skolan att sätta in mer städ i klassrummet och dela in klassen i mindre grupper. Detta ska dock inte ha fungerat och mamman ska ha varit tvungen att hämta hem sitt barn från skolan flera gånger.

Skolinspektionen skriver följande i sitt beslut:

”Skolinspektionen bedömer mot bakgrund av ovanstående att Skellefteå kommun brutit mot författningarnas bestämmelser om elevs rätt till särskilt stöd. Detta eftersom utredningen av X:s stödbehov dröjt. De uppgifter som funnits om X:s stödbehov och som vidarebefordrats av externa aktörer har inte heller fullt ut tagits tillvara och använts i elevens skolsituation.”

Nu förelägger Skolinspektionen Skellefteå kommun att vidta åtgärder senast 22 april 2013 för att säkerställa så att skollagens krav om elevens rätt till särskilt stöd uppfylls:

– Säkerställa att rektorn vid kännedom om en elevs svårigheter skyndsamt utreder elevens behov av särskilt stöd

– Säkerställa att de beslut om enskild undervisning som fattas följs av en besvärshänvisning

– Skapa rutiner som säkerställer att X kan vistas i skolan utan allergiska reaktioner.

Arkivbild: Lars Pehrson/Scanpix
Arkivbild: Lars Pehrson/Scanpix Foto: Lina Andersson
Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut